top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Z - score


Dựa vào số liệu báo cáo tài chính, bạn muốn có 1 file tính tự động để tự nhận dạng xem công ty đang ở trạng thái


Sức khoẻ tốt

Diện cảnh báo

Tiềm ẩn rủi ro phá sản


Link download


https://drive.google.com/drive/folders/1RMXBveNTqMVL2XNK1DgTV4MBJxVgAcf_?usp=sharing


Template này được ACC.Pro VietNam thiết kế lại dựa trên thông tin nhiều nguồn.Mặc dù chúng tôi cố gắng giữ thông tin cập nhật và chính xác, chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, độ tin cậy, tính phù hợp hoặc tính khả dụng đối với mẫu này hoặc thông tin, bài viết, các mẫu hoặc đồ họa liên quan có trong mẫu này
49 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page