top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

XÂY DỰNG NGÂN SÁCH MARKETING

Trong lĩnh vực tiếp thị, sự phân biệt giữa "chiến lược marketing" và "chiến thuật marketing" không chỉ là quan trọng, mà còn là điều kiện tiên quyết để đạt được sự thành công bền vững. Chiến lược marketing đề cập đến các mục tiêu và kế hoạch dài hạn, cung cấp một khung sườn thông thái để hướng dẫn tất cả các hoạt động tiếp thị. Trong khi đó, chiến thuật marketing là các biện pháp thực hiện cụ thể, được triển khai để đạt được các mục tiêu trong chiến lược đã đặt ra.


Một trong những sai lầm phổ biến mà đa số doanh nghiệp mắc phải là sự thiếu hệ thống và tính toán rõ ràng trong việc áp dụng các chiến thuật tiếp thị—một tình trạng thể hiện sự chạy theo mốt nhất thời, hay cảm giác "đứng núi này trông núi nọ" và thiếu tập trung. Tệ hơn, đây thường là những nỗ lực dục tất bất đạt, không dựa trên bất kỳ phân tích chiến lược nào.


Các doanh nghiệp thông minh—đặc biệt là những người có sự nhìn nhận chiến lược—sẽ không chỉ xác định mục tiêu tiếp thị của mình một cách cẩn thận, mà còn đặt ra các chiến thuật tiếp thị cụ thể và thực hiện chúng trong một khung thời gian đã được định rõ, thường là nhiều tháng. Họ thậm chí có thể áp dụng các phương pháp khoa học trong việc đánh giá và điều chỉnh chiến lược, thông qua việc thu thập và phân tích dữ liệu, đồng thời sử dụng các biện pháp định lượng và định tính để đo lường hiệu suất và ROI (Lợi nhuận đầu tư).


Hãy bắt đầu từ việc xác định rõ ràng mục tiêu và khung sườn chiến lược, sau đó tiến tới việc lựa chọn và triển khai các chiến thuật phù hợp. Đây không chỉ là cách tiếp cận mang tính khoa học, mà còn giúp đảm bảo rằng mọi hoạt động tiếp thị đều phục vụ mục tiêu chung, thay vì chỉ là những nỗ lực rời rạc và không có hướng dẫn.
7 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page