top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

What is activity-based costing ABC? 

ABC chi phí dựa trên hoạt động là gì?


Link download


https://drive.google.com/drive/folders/10x1IBc6ITpvqJXiptEqNwYL4Tl_wHxMO?usp=sharing


Tại sao các công ty và tổ chức sử dụng chi phí dựa trên hoạt động?

Chi phí theo hoạt động so với kế toán chi phí truyền thống như thế nào?

Kế toán chi phí truyền thống cho các chi phí trực tiếp và gián tiếp có phân bổ. Cách áp dụng tính phí truyền thống (TC) trong 5 bước. Ví dụ tính toán và kết quả chi phí.

o TC Bước 1. Tìm tổng chi phí trực tiếp.

o TC Bước 2. Tìm chi phí lao động trực tiếp của từng sản phẩm và chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trên một đơn vị.

o TC Bước 3. Tìm tổng chi phí trực tiếp cho từng đơn vị sản phẩm.

o TC Bước 4. Phân bổ để tìm chi phí lao động và nguyên vật liệu gián tiếp.

o TC Bước 5. Tìm giá thành sản phẩm và chi phí biên gộp trên một đơn vị.

Chi phí dựa trên hoạt động cho các chi phí trực tiếp và gián tiếp. Cách áp dụng phương pháp tính chi phí dựa trên hoạt động ABC trong 6 bước. Ví dụ tính toán và kết quả chi phí.

o ABC Bước 1. Tìm tổng chi phí trực tiếp.

o ABC Bước 2. Tìm chi phí lao động trực tiếp của từng sản phẩm và chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trên một đơn vị.

o ABC Bước 3. Tìm tổng chi phí trực tiếp cho từng đơn vị sản phẩm.

o ABC Bước 4. Xác định nhóm hoạt động gián tiếp, động lực chi phí, chi phí đơn vị.

o ABC Bước 5. Tìm chi phí gián tiếp trên một đơn vị cho mỗi sản phẩm.

o ABC Bước 6. Tính toán lợi nhuận cho các sản phẩm riêng lẻ.

So sánh chi phí truyền thống và chi phí dựa trên hoạt động: Ưu điểm và nhược điểm.

ABM quản lý dựa trên hoạt động là gì?


27 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page