top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

What if

Updated: Aug 29, 2022

Bạn cần file what if để tính toán các kịch bản liên quan tới lãi lỗ - P&L


Link download


https://drive.google.com/drive/folders/1udB_YJyxwt5YwOw70C2Df-fJRewZ1Ldl?usp=sharing


https://drive.google.com/drive/folders/1wOLDFgb0VQr2d8V2zl_gGZQ9nP8IMXYT?usp=sharing


112 views1 comment

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page