top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

What factor matter most for company success?

Yêu tố nào quan trọng tới sự thành công của công ty

Ý tưởng

Nhân sự

Mô hình kinh doanh

Vốn

Thời điểm


21 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page