top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Warren Buffett

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công TyWarren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá chính xác giá trị thực sự của các công ty. Một trong những phương pháp cơ bản mà ông đã sử dụng để đánh giá một công ty là thông qua việc xem xét tài sản và nợ của công ty.

Một cách độc đáo và logic, Warren Buffett tiến hành việc đánh giá một công ty bằng cách tìm hiểu về tổng tài sản mà công ty sở hữu - từ tiền mặt, đất đai cho đến các tài sản không vật chất như sở hữu trí tuệ. Đồng thời, ông cũng xem xét mức độ nợ mà công ty phải đối mặt, bao gồm cả nợ đối với nhà cung cấp, ngân hàng, và các trái chủ khác.

Phương pháp này dựa trên việc Warren Buffett thấu hiểu rằng, để đánh giá một công ty, việc nắm vững tình hình tài chính là điều cơ bản. Bằng cách xem xét bảng cân đối kế toán của công ty - một tài liệu thể hiện sự phân phối của tài sản, nợ và vốn - ông có thể nhận ra được tình hình tài chính cụ thể của công ty tại thời điểm đó.

Có thể nói, việc sử dụng bảng cân đối kế toán như một bản chụp nhanh về tình hình tài chính của công ty vào ngày lập ra tài liệu, cho phép Warren Buffett nhận thức sâu sắc về tình hình tài chính của công ty và giúp ông đưa ra những quyết định đầu tư thông minh.

Warren Buffett đã chứng minh rằng, để đạt được thành công trong việc đầu tư, việc hiểu rõ và đánh giá chính xác tài sản và nợ của một công ty là quan trọng không thể bỏ qua. Phương pháp này là một phần của tri thức và tầm nhìn sâu sắc của ông, và nó là một học hỏi quý báu cho tất cả chúng ta trong việc hiểu rõ hơn về cách đánh giá giá trị thực sự của một doanh nghiệp.

5 views0 comments

Recent Posts

See All

News

Post: Blog2_Post
bottom of page