top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Warren Buffett

Hiểu đơn giản câu nói này rằng, chúng ta phải hiểu rõ mình đang hiểu gì về lĩnh vực mà mình đang đầu tư. Nếu không chúng ta sẽ giống như những tay chơi bạc và mong chờ sự may mắn
3 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page