top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Warren Buffett

Chúng tôi phải trả lời cho khách hàng các câu hỏi sau:


Những chi phí nào tiêu chuẩn trong ngành? và cần cắt giảm?

Cắt giảm chúng như thế nào?

Và nếu cắt thì sẽ tác động ra sao?


Điều chúng tôi làm là đưa chúng lên mô hình và ngồi với các bộ phận để chứng minh rằng những điều chúng tôi nói là hợp lý và nó khả thi hoặc ...

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page