top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Warren Buffett

Chúng tôi phải trả lời cho khách hàng các câu hỏi sau:


Những chi phí nào tiêu chuẩn trong ngành? và cần cắt giảm?

Cắt giảm chúng như thế nào?

Và nếu cắt thì sẽ tác động ra sao?


Điều chúng tôi làm là đưa chúng lên mô hình và ngồi với các bộ phận để chứng minh rằng những điều chúng tôi nói là hợp lý và nó khả thi hoặc ...

3 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page