top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Warren Buffett

Có 2 thứ mà Warren làm cho tôi suy nghĩ về nghề của mình:


Ông cho rằng:


" Kế toán là ngôn ngữ của kinh doanh,"


Ông ấy nói rằng nếu là nhà đầu tư nhưng không thể đọc được báo cáo tài chính, không thể tính toán các con số, bạn không thể phân biệt được kẻ thắng và người bại


“ Phản ứng của bộ máy quản lý yếu kém trước công việc kinh doanh yếu kém là một hệ thống kế toán yếu kém”


Bạn thử chiêm nghiệm và có những góc nhìn riêng của mình


10 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page