top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

WARREN BUFFETT

TỈ SUẤT LỢI NHUẬN TRÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU (ROE) - PHẦN 1


Vốn chủ sở hữu được hình thành từ ba nguồn:

Nguồn1: là vốn đầu tư ban đầu có được nhờ bán cổ phiếu uu đãi và cổ phiếu thường ra công chúng.

Nguồn 2: là tiền thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng sau đó, sau khi công ty đã bắt đầu hoạt động.

Nguồn 3: là nguồn quan trọng nhất đối với chúng ta, là lợi nhuận chưa phân phôi tích lũy

Vì tất cả vốn chủ sở hữu đều thuộc về công ty, và vì công ty thuộc về các cổ đông thường, nên vốn chủ sở hữu thật sự thuộc về các cổ đông thường. Đó là lý do tại sao nó được gọi là vốn cổ đông

Giờ đây, nếu chúng ta là cổ đồng trong công ty thì ta sẽ rất quan tâm đến việc ban quản lý phân phối tiền của chúng ta tốt như thế nào, để chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu họ quản lý không tốt thì chúng ta sẽ không thấy vui vẻ, có thể bán cổ phần và đầu tư tiền vào nơi khác. Nhưng nếu họ thực sự làm tốt việc đó thì thậm chí chúng ta có thể mua thêm cổ phần, cùng với tất cả những người khác cũng thấy ấn tượng bởi khả năng sử dụng vốn chủ sở hữu dể tạo ra lợi nhuận. Đến nay, các nhà phân tích tài chính đã phát triển phương trình tỷ suất lợi nhuận trên vến chủ sở hữu để kiểm tra hiệu quả của việc phân phối tiền của cổ đông của ban quản lý.

Đây là một phương trình mà Warren đã dưa vào các cổ phiếu tuyệt vời trong cuộc tìm kiếm công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững


3 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page