top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

WARREN BUFFET

Công việc của chúng tôi cũng đơn giản:

Thông qua các báo cáo BI, chúng tôi chứng minh các sản phẩm của khách hàng đang ở trạng thái phát triển hay suy thoái, và khách hàng hỏi chúng tôi làm gì ?

Chúng tôi trả lời đơn giản: theo nguyên tắc 70 -20 -10 thì

20% đầu tư dành cho những sản phẩm tương lai, những sản phẩm sẽ trở thành tỷ trọng 70% trong tương lai.

Nguồn tài trợ thì từ nhiều nguồn và lợi nhuận giữ lại là 1 nguồn.

Khi suy thoái thì có thể nhu cầu/hành vi của khách hàng sẽ thay đổi và nguyên tắc 70-20-10 là nguyên tắc mà chúng ta phải luôn làm để đảm bảo công ty trường tồn.

insight hay còn gọi là sự thật ngầm hiểu-là những suy nghĩ, mong muốn ẩn sâu bên trong ảnh hưởng tới quyết định mua hàng của khách hàng.

Vậy business insight là gì?


4 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page