top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

WARREN BUFFET

Công việc của chúng tôi cũng đơn giản:

Thông qua các báo cáo BI, chúng tôi chứng minh các sản phẩm của khách hàng đang ở trạng thái phát triển hay suy thoái, và khách hàng hỏi chúng tôi làm gì ?

Chúng tôi trả lời đơn giản: theo nguyên tắc 70 -20 -10 thì

20% đầu tư dành cho những sản phẩm tương lai, những sản phẩm sẽ trở thành tỷ trọng 70% trong tương lai.

Nguồn tài trợ thì từ nhiều nguồn và lợi nhuận giữ lại là 1 nguồn.

Khi suy thoái thì có thể nhu cầu/hành vi của khách hàng sẽ thay đổi và nguyên tắc 70-20-10 là nguyên tắc mà chúng ta phải luôn làm để đảm bảo công ty trường tồn.

insight hay còn gọi là sự thật ngầm hiểu-là những suy nghĩ, mong muốn ẩn sâu bên trong ảnh hưởng tới quyết định mua hàng của khách hàng.

Vậy business insight là gì?


4 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page