top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Warren

Tiếng chuông thành công trong đầu tư đã được Warren Buffett cõng đến cho chúng ta: "Nhà đầu tư có thể thấy từ báo cáo kết quả kinh doanh - công ty có kinh doanh trong lĩnh vực sở trường của mình."

Khám phá bí quyết nằm trong những con số, chỉ số và cảm nhận từ báo cáo kết quả kinh doanh của công ty. Đó chính là điều mà nhà đầu tư thông minh làm. Bản báo cáo ấy chứa đựng câu trả lời quan trọng - liệu công ty có tận dụng triệt để lợi thế và niềm tự tin trong lĩnh vực mà nó hoạt động?

Như một nhà đầu tư, bạn là nhà quan sát tinh tế, nắm bắt mọi tín hiệu. Bạn dựa vào báo cáo kết quả kinh doanh để xác định sự phát triển vững mạnh của công ty trong lĩnh vực mà nó tỏ ra chuyên nghiệp nhất. Có thể là ngành sản xuất, công nghệ thông tin, hay ngành dịch vụ. Điều quan trọng là xác định điểm mạnh của công ty để đảm bảo sự đồng thuận giữa hoạch định đầu tư và hướng đi của công ty.


8 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page