top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Vấn đề của doanh nghiệp

Nếu ông chủ thấy rằng công ty đang rất tốt và không có vấn đề gì lớn.


Vậy có thể có 2 tình huống:

1. Hình thái lý tưởng trước kia, giờ đây công ty đã đạt được

2. Hoặc không có hình thái lý tưởng


Quả là không sai nếu ai đó nói tầm nhìn của công ty lệ thuộc rất nhiều vào hình thái lý tưởng của người chủ. Nên sẽ hợp lý khi nói ông chủ phải thường xuyên cập nhật hình thái lý tưởng để giúp doanh nghiệp đi xa hơn


17 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page