top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

UP-SELLING

Dưới góc độ học thuật, chúng ta thường đặt mục tiêu tăng cường doanh số và cải thiện tỷ lệ lợi nhuận gộp thông qua chiến lược bán thêm (upselling). Tuy nhiên, điều tương đối bất ngờ và đáng lưu ý là, quá trình thuyết phục khách hàng để chỉnh sửa hoặc mở rộng hành vi mua sắm của họ thường bị sao lơi trong tư duy chiến lược.


Vấn đề này có nguồn gốc từ sự thể hiện kém cỏi của năng lực tư vấn và kiểu sản phẩm được cung cấp. Để đạt được mục tiêu bán thêm, không chỉ cần có sự hiểu biết chi tiết về sản phẩm, mà còn cần phải có những kỹ năng tư vấn xuất sắc để định hình và điều chỉnh hành vi của khách hàng.


Nói cách khác, chúng ta cần phải hiểu rằng bán thêm không chỉ là một phương pháp để tăng doanh số, nó còn là một nghệ thuật và khoa học yêu cầu chúng ta phải tập trung vào cả sự tương tác và giao tiếp giữa người bán và người mua. Và đây chính là điểm quan trọng, điểm then chốt, mà các nhà quản lý cần phải lưu ý khi khai thác và phát triển các chiến lược bán thêm.


2 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page