top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

The Rules of management - Richard Templar

Mục tiêu phải có tính khả thi trong khả năng của bạn, và tất nhiên nó phải linh động đôi chút trong mục tiêu của mình


16 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page