top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

The rules of management

Dấu hiệu sớm của sự suy thoaí đang cận kề chính là tờ giấy khen cho sự quản lý ở những doanh nghiệp tốt. Nếu một doanh nghiệp đạt được vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng, thì đó là bằng chứng cho thấy vấn đề đang đến. Nếu bạn là siêu sao ngày hôm nay thì bạn đang có cơ hội tốt nhất để rơi xuống vực vào ngày mai.


Hermann


2 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page