top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

The rules of management

Dấu hiệu sớm của sự suy thoaí đang cận kề chính là tờ giấy khen cho sự quản lý ở những doanh nghiệp tốt. Nếu một doanh nghiệp đạt được vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng, thì đó là bằng chứng cho thấy vấn đề đang đến. Nếu bạn là siêu sao ngày hôm nay thì bạn đang có cơ hội tốt nhất để rơi xuống vực vào ngày mai.


Hermann


2 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page