top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

The Rules of Management

Khi doanh số sụt giảm, là lúc chúng nhìn lại câu thần chú của mình


Khách hàng mình là ai, ở đâu ?


Và họ sợ - mong muốn - nhu cầu là gì?


Bạn giải quyết nỗi sợ của họ như thế nào?


6 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page