top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

The Rules of Management

Khi doanh số sụt giảm, là lúc chúng nhìn lại câu thần chú của mình


Khách hàng mình là ai, ở đâu ?


Và họ sợ - mong muốn - nhu cầu là gì?


Bạn giải quyết nỗi sợ của họ như thế nào?


7 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page