top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

The rules of management

Làm việc chăm chỉ khi không bị quản thúc bởi những chiếc roi điện chăn gia súc cũng giống như bạn đang làm việc cho chính bản thân bạn.


10 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page