top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

The rules of management

Không ai biết bạn đang nghĩ gì. Không ai biết bạn muốn vươn cao tới đâu. Không ai biết thực sự bạn thăng tiến tới đâu. Tại sao bạn phải bí mật? bởi vì có thể kế hoạch của công ty, của nhóm quản lý và sếp của bạn không hài hoà với nhau.


5 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page