top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

The Rules of management

Bạn không cần phải đúng trong vườn để giám sát người làm vườn khi họ đang cắt cỏ, làm cỏ dại, tỉa cây... Bạn giao việc cho họ và cứ để cho họ làm thì tốt hơn. Khi họ làm xong việc thì bạn chỉ việc kiểm tra lại xem họ có làm đúng như kế hoạch bạn đưa ra hay không. Sau đó bạn không cần phải làm như thế nữa, bạn không cần phải kiểm tra liên tục.


2 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page