top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

The Rules of management

Bạn không cần phải đúng trong vườn để giám sát người làm vườn khi họ đang cắt cỏ, làm cỏ dại, tỉa cây... Bạn giao việc cho họ và cứ để cho họ làm thì tốt hơn. Khi họ làm xong việc thì bạn chỉ việc kiểm tra lại xem họ có làm đúng như kế hoạch bạn đưa ra hay không. Sau đó bạn không cần phải làm như thế nữa, bạn không cần phải kiểm tra liên tục.


2 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page