top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

The Rules of management

Đôi khi, bằng cách thua một trận đấu bạn sẽ tìm ra cách để thắng cả cuộc chiến. – Donald Trump


6 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page