top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

The rules of management

Thành công không phải là chìa khoá của hạnh phúc, nhưng hạnh phúc là chìa khoá của thành công. Nếu bạn yêu thích những gì bạn đang làm thì bạn sẽ thành công


- Albert schweitzer


4 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page