top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

The rules of management

Thành công không phải là chìa khoá của hạnh phúc, nhưng hạnh phúc là chìa khoá của thành công. Nếu bạn yêu thích những gì bạn đang làm thì bạn sẽ thành công


- Albert schweitzer


4 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page