top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

The rules of management

Tôi có bốn phương châm để kinh doanh, thứ nhất là duy trì tâm thế của ngày đầu kinh doanh, thứ hai là bỏ qua những lợi ích tạm thời để xây dựng uy tín, thứ ba là coi trọng con người, kinh doanh là nhờ vào con người, cuối cùng là doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.


Lee Kun Hee, Chủ tịch tập đoàn Sam sung
2 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page