top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

The Rules of management

Về cơ bản các cuộc họp có 4 mục tiêu:


- Thành lập và kết họp nhóm làm việc

- Phổ biến thông tin

- Đóng góp sáng kiến (đưa ra quyết định)

- Thu thập thông tin (đưa ra quyết định)


10 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page