top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

The Rules of management

Về cơ bản các cuộc họp có 4 mục tiêu:


- Thành lập và kết họp nhóm làm việc

- Phổ biến thông tin

- Đóng góp sáng kiến (đưa ra quyết định)

- Thu thập thông tin (đưa ra quyết định)


10 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page