top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

The Rules of Management


Một nhóm không thể hợp tác với nhau khi mỗi thành viên trong nhóm chỉ tập trung vào mục tiêu của riêng mình


Belbin – tác giả quyển sách quản lý nhóm làm việc

Belbin cho rang một nhóm có 9 vai trò. Do đó bạn hãy xác định vai trò của nhómcủa bạn rồi kiểm tra với những gì bạn tìm được thì có ích hơn.

•Là người đặt nền móng

•Người nghiên cứu tìm ra các phương sách

•Người hợp tác

•Người vạch kế hoạch

•Đánh giá và phân tích

•Làm việc theo nhóm

•Thực hiện công việc

•Hoàn tất công việc

•Là chuyên gia

Giờ đây khi bạn đã biết nên chọn ai vào trong nhóm của bạn rồi. Như vậy cụ thể thì một nhóm làm việc nghĩa là bạn sẽ làm gì để nhóm của bạn làm việc một cách hiệu quả.

Nguồn :The Rules of management. - RICHARD TEMPLAR8 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page