top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

The Rules if management

Thật không may là chúng ta không thể mua được người quản lý với đúng giá trị của họ và cũng không thể bán được họ với giá mà họ nghĩ là họ xứng đáng


Với tư cách là người cha, người mẹ, bạn nhất thiết phải đặt ra ranh giới và không khoan nhượng thì mới có thể làm tốt vai trò của mình. Nếu họ thấy bạn " lún" họ sẽ lấn lên và tận dụng điểm yếu này của bạn. Ranh giới rõ ràng và sự không khoan nhượng phải đi kèm với nguyên tắc nhất định đó là tiêu chuẩn để đánh giá mọi chuyện
12 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page