top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

The Rules if management

Thật không may là chúng ta không thể mua được người quản lý với đúng giá trị của họ và cũng không thể bán được họ với giá mà họ nghĩ là họ xứng đáng


Với tư cách là người cha, người mẹ, bạn nhất thiết phải đặt ra ranh giới và không khoan nhượng thì mới có thể làm tốt vai trò của mình. Nếu họ thấy bạn " lún" họ sẽ lấn lên và tận dụng điểm yếu này của bạn. Ranh giới rõ ràng và sự không khoan nhượng phải đi kèm với nguyên tắc nhất định đó là tiêu chuẩn để đánh giá mọi chuyện
12 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page