top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

The human strategy

Người tài là gốc rễ của một doanh nghiệp, không cóngười tài giỏi thì tất cả chỉ là nói suông. Vì vậy, mỗimột doanh nghiệp đều cần phải có những chính sáchchú trọng nhân tài, lấy nhân tài làm gốc. Chỉ khi nàolấy nhân làm gốc thì mới có sức ảnh hưởng lớn mạnh


2 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page