top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

The Genius Who took Apple to the next level Tim Cook

Mỗi khi người đàn ông đứng trước một ý tưởng, hoặc hành động để cải tổ nhiều thứ, hoặc xoá bỏ bất công, anh ta thắp lên hi vọng dù le lói, và vượt qua thử thách bằng vô vàn nghị lực và can đảm, từng gợn sóng nhỏ bồi thành luồng nước lớn cuốn trôi những bức tường đồ sộ nhất của áp bức và đấu tranh

Robert F. Kennedy
15 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page