top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

The Genius Who took Apple to the next level Tim Cook

Mỗi khi người đàn ông đứng trước một ý tưởng, hoặc hành động để cải tổ nhiều thứ, hoặc xoá bỏ bất công, anh ta thắp lên hi vọng dù le lói, và vượt qua thử thách bằng vô vàn nghị lực và can đảm, từng gợn sóng nhỏ bồi thành luồng nước lớn cuốn trôi những bức tường đồ sộ nhất của áp bức và đấu tranh

Robert F. Kennedy
15 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page