top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

The Genius who took Apple to the next level

Apple đã không thực hiện được kế hoạch đưa chiếc xe của mình ra thị trường vào 2020 như kế hoạch, và cũng có nhiều vấn đề trong quản lý.

Nhưng qua đây ta mới thấy rằng Vinfast đã làm được những điều thần kỳ mà không phải ai cũng làm được.

Vì đơn giản - làm một chiếc xe hơi khó hơn gấp 10 lần làm Iphone và chiếc xe thông minh còn khó hơn nhiều lần nữa


7 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page