top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

The genius who took Apple to the next level

Apple đã đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết.

họ ám ảnh với phương châm : " Apple sẽ bán những sản phẩm tốt nhất"

không sử dụng giữ liệu của khách hàng để bán kiếm lợi nhuận

và đó là lý do vì sao nhà đầu tư đặt niềm tin trọn vẹn vào họ

9 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page