top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

The Genius Who took Apple to the next level


Nếu bạn muốn làm mới lại công ty của mình, bạn sẽ làm gì? vì sao chúng ta phải làm điều này, rõ ràng nó luôn xoay quan mấy việc:

Giá trị sản phẩm - khách hàng và trải nghiệm khách hàng là trọng tâm

Người lao động, nhân sự nào không phù hợp

Văn hoá là thứ mà chúng ta phải quan tâm,

Một tầm nhìn đủ xa để đưa công ty đi xa hơn bao giờ hết
3 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page