top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

The Genius Who took Apple to the next level

Cook gìn giữ di sản của Jobs sống mãi. Apple không hề lao dốc sau cái chết của Jobs, như nhiều dự đoán. Cook thực sự đã đưa Apple lên đỉnh cao mới. Và cả thế giới đều ghi nhận điều đó.
11 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page