top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

The Genius Who took Apple to the next level

Cook gìn giữ di sản của Jobs sống mãi. Apple không hề lao dốc sau cái chết của Jobs, như nhiều dự đoán. Cook thực sự đã đưa Apple lên đỉnh cao mới. Và cả thế giới đều ghi nhận điều đó.
11 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page