top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

The CFO’s role in helping companies navigate the coronavirus crisis


Dẫu bài học mà Mckensey đã nêu từ khi đang diễn ra đại dịch, chúng tôi thấy rằng bài học này vẫn còn mới cho tới hôm nay.


Linkdown load


https://drive.google.com/drive/folders/1RMXBveNTqMVL2XNK1DgTV4MBJxVgAcf_?usp=sharing51 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page