top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

The CFO’s role in helping companies navigate the coronavirus crisis


Dẫu bài học mà Mckensey đã nêu từ khi đang diễn ra đại dịch, chúng tôi thấy rằng bài học này vẫn còn mới cho tới hôm nay.


Linkdown load


https://drive.google.com/drive/folders/1RMXBveNTqMVL2XNK1DgTV4MBJxVgAcf_?usp=sharing50 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page