top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

The CEO agenda in 2022: Harnessing the potential of growth joltsChúng ta nói rất nhiều về suy thoái.


Nhưng những lúc suy thoái này là lúc chúng ta bứt phá. Hãy xem các CEO trên thế giới họ làm gì để đối phó:


1. Phải bố trí lại vốn và nhân lực cho các chiến lược trung hạn

2. Nhu cầu thì trường thay đổi thì mặc nhiên phải có các business mới

3. Năng lượng và phải chuyển đổi năng lượng - Xe điện là một loại hình thức chuyển đổi năng lượng

4. Công nghệ - chúng ta đã làm quen với công nghệ như Zoom, họp trực tuyến ... khi đại dịch bắt đầu, và giờ còn phải áp dụng mạnh mẽ hơn.

5. Con người - tự động hoá - tuyển dụng vào kỹ năng thay vì bằng cấp

6. Đa dạng chuỗi cung ứng và quản lý tồn kho theo cách mới hơn...

7. Bắt đầu định hướng phát triển mạnh mẽ trong đội ngũ lãnh đạo và hội đồng quản trị của mình. Có nghĩa là phải đi học


the-ceo-agenda-in-2022-harnessing-the-potential-of-growth-jolts
.pdf
Download PDF • 1.53MB


 
10 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page