top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Thực sự hiểu tài chính doanh nghiệp trong giai đoạn sinh tồn

Nếu ai từng xem các bộ phim về chủ đề bác sĩ thì sẽ thường nghe thấy câu: Hãy cho biết các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân.

Chúng tôi nghĩ doanh nghiệp cũng phải vậy, họ cũng cần những chỉ số mỗi ngày - tuần - tháng - năm để biết chỉ số sinh tồn như thế nào.

Chúng tôi thích Kaizen vì nó giúp doanh nghiệp lớn hơn mỗi ngày và phát triển bền vững nhưng cần tiếp cận nó một cách thật đơn giản.

Giải pháp ở đây rất đơn giản :

- Hãy xây các báo cáo để thể hiện các chỉ số sinh tồn của doanh nghiệp

ví dụ như : doanh số - lãi gộp - lợi nhuận. - dòng tiền - Phải thu ...

- Hãy họp giao ban mỗi tuần từ các nhóm - phòng - công ty để chỉ ra các vấn đề cần cải tiến và cải tiến.

Chúng tôi đã làm gì?

Chúng tôi thiết kế các báo cáo có các chỉ số sinh tồn theo từng industry, sau đó chúng tôi tự làm bằng chính team của mình, một thời gian ngắn khi mọi người hiểu nó quan trọng, chúng tôi sẽ bàn giao nó cho team của khách hàng. Và tiếp đó chúng tôi đưa nó lên các báo cáo BI bằng cách tích hợp hệ thống hiện tại vào App BI của chúng tôi - Rồi một ngày khách hàng nói với chúng tôi họ muốn chuyển đổi số toàn diện vì lúc này họ thấy rằng giữ liệu quá quan trọng.

Chúng tôi cũng tham gia vào các cuộc họp giao ban như một đơn vị độc lập để nhìn thấy những vấn đề mà mọi người không thấy

Công việc của chúng tôi cũng chỉ có mấy việc


28 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page