top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Thử vứt đi một thứ gì đó

Thử vứt đi một cái gì đó Khi muốn thay đổi bản thân , thay vì bắt đầu cái gì đó mới mẻ , quyết định “ việc không làm ” sẽ mang lại thay đổi nhanh hơn . Nói tóm lại , là vứt bỏ . Vứt bỏ cái gì đó , giải phóng khỏi đôi bàn tay , chỉ riêng phần đó thôi sẽ tạo ra sự thảnh thơi nơi tâm hồn và cuộc sống , bởi vì làn gió đổi thay mới mẻ sẽ thổi đến . Việc đã duy trì thực hiện theo quán tính , việc nghĩ rằng không còn cần thiết , ngày hôm nay , hãy thử không làm một việc duy nhất trong số đó . Làn gió tươi mát sẽ ghé thăm cuộc sống của bạn đấy .
7 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page