top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Thử thong dong nhàn nhã

Bạn đã từng dành ra một khoảng thời gian thong dong, nhàn nhã, không suy nghĩ bất cứ việc gì hay chưa? Ba phút cũng được. Chính lúc Vô cùng bận rộn, hãy cương quyết không hấp tấp, không vội vàng, không làm bất cứ việc gì, chỉ đơn giản là thong Th thong dong, nhàn nhã nhé. Tạp niệm nhàn sinh ra cứ để nó trôi đi như vậy. Khi không bị gò bó bởi bất cứ điều gì, một bản thân chân thành và thuần khiết sẽ hiển hiện trên gương mặt. Khoảng thời gian như thế sẽ tạo ra thảnh thơi trong cuộc đời và giúp phác họa giá trị quan mang đậm bản sắc của chính bạn.
4 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page