top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Thẩm định dự án đầu tư

Bạn cần file thẩm định các dự án đầu tư


Chúng tôi có tham khảo file tính của Thầy Nguyễn Tấn Bình và viện đào tạo Leadman để hoàn thiện các File nàyLink download


https://drive.google.com/drive/folders/1Y4X_jovpTLKhntbBCXyZ6XkSmRe5Dnyc?usp=sharing
178 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page