top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Thẩm định dự án đầu tư

lvin & Heidi Toffler


Khi phương thức tao ra bởi của cải của làn sóng thứ ba được triển khai rộng rãi, được đánh dấu bởi sự xáo trộn và xung đột xã hội, thì nó sẽ tạo ra một tình trạng không thể tiên đoán trước ở mức độ cao và điều kiện phi tuyến tính.


Vấn đề đặt ra với các doanh nghiệp Việt Nam là đã tiếp cận với xu thế này như thế nào?


Nguồn : Lập và thẩm định dự án đầu tư

TS : Đinh Thế Hiển


11 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page