top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Thấy gì qua cách Apple quản lý nhân sự

Apple luôn thúc đẩy sự phát triển của nhân viên bằng cách không ngừng thách thức họ. Những nhà quản lý nhân sự của Apple thực sự rất tài năng trong nhiệm vụ này. Nhân viên luôn nhận những nhiệm vụ khó khăn hơn so với năng lực bản thân và họ thường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đó là lý do vì sao nhân viên Apple luôn giỏi hơn từng ngày.

Theo các chuyên gia quản lý nhân sự, doanh nghiệp nên học hỏi cách làm này của Apple. Nghĩa là đầu tiên phải hiểu rõ năng lực và tiềm năng của từng nhân viên, sau đó cho họ những việc khó khăn hơn những gì họ nghĩ mình sẽ làm được. Cách làm này không chỉ giúp các cá nhân phát triển bản thân mà còn giúp nâng cao hiệu quả công việc và tối ưu hóa thành quả chung của tập thể.


12 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page