top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Thách thức của Chuyển đổi số

Trong suốt quá trình phát triển cá nhân và tổ chức, một thời điểm nào đó, chúng ta đều đối mặt với câu hỏi tư tưởng sâu kín: "Tại sao tôi tồn tại?" hoặc "Tại sao tổ chức của tôi tồn tại trong bối cảnh xã hội này?". Những câu hỏi như vậy không chỉ phản ánh sự tìm tòi, khám phá bản thân và môi trường xung quanh, mà còn định hình nên sứ mệnh và giá trị cốt lõi mà cá nhân và tổ chức đang theo đuổi.


Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, khi đặt mình trước câu hỏi này, thường tìm kiếm sứ mệnh cao cả và mục tiêu chiến lược của tổ chức mình đang dẫn dắt. Điều quan trọng là phải làm rõ và định rõ sứ mệnh cơ bản của tổ chức, cũng như các mục tiêu chiến lược cần thiết để đạt được sứ mệnh này.


Thú vị thay, chuyển đổi số xuất hiện như một phương tiện mạnh mẽ, một công cụ hiệu quả để doanh nghiệp định hình và thực hiện sứ mệnh cũng như mục tiêu của mình trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên đầy biến động và thách thức. Chuyển đổi số không chỉ mang lại cơ hội để tối ưu hóa và cập nhật liên tục hoạt động kinh doanh, mà còn khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới, và phản hồi linh hoạt trước những biến động của thị trường.


Chuyển đổi số, thực chất, là một sự cam kết với việc tìm hiểu, đón nhận và áp dụng những cơ hội mới mẻ mà công nghệ mang lại, từ đó định rõ và tăng cường vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong thế giới ngày càng kết nối và độc lập. Quá trình này, không chỉ là quá trình thay đổi về mặt kỹ thuật, mà còn là sự thay đổi về tư duy chiến lược, văn hóa tổ chức, và giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp đang theo đuổi.
4 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page