top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Updated: Oct 19

Trong bối cảnh học thuật, có thể phát biểu rằng nền tảng quan trọng nhất của kinh doanh là sự quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề của khách hàng. Điều này không chỉ là một trạng thái tĩnh, mà còn là một quá trình động, tiến triển theo thời gian, bởi lẽ vấn đề cần giải quyết cho khách hàng không phải luôn luôn ổn định. Chính sự biến đổi trong các nhu cầu và yêu cầu của khách hàng đóng vai trò là một bộ lọc tự nhiên, giúp doanh nghiệp xác định được sản phẩm hay dịch vụ nào đang cần phải được cải tiến, thậm chí phải thay đổi hoặc loại bỏ.


Trong môi trường kinh doanh đầy biến động và phức tạp, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để doanh nghiệp có thể duy trì sự định hình và không lạc hướng. Câu trả lời đó chính là sứ mệnh doanh nghiệp. Sứ mệnh không chỉ là một lời phát biểu tưởng tượng, nó là ngọn hải đăng chỉ đường, là nguyên tắc cốt lõi giúp doanh nghiệp xác định rõ ràng về việc mình đang cố gắng thực hiện điều gì và vì sao.


Khách hàng không chỉ tìm kiếm sản phẩm hay dịch vụ, họ tìm kiếm độ tin cậy, và chính sự tin cậy đó được xây dựng và củng cố thông qua các cam kết và hành động thực tế của doanh nghiệp. Khi khách hàng lựa chọn chúng ta, họ đang đặt cược vào những lời hứa và cam kết của chúng ta. Điều này đặt ra một trách nhiệm lớn lao cho các doanh nghiệp trong việc tạo ra và duy trì một môi trường trong đó sự liên kết giữa khách hàng và doanh nghiệp được củng cố và phát triển.


Trên tất cả, chúng ta phải nhìn đến "marketing" và "thương hiệu" không chỉ như là các công cụ để tạo ra doanh số, mà còn là các phương tiện quan trọng để tạo ra và duy trì các mối quan hệ chất lượng với khách hàng. Chúng là cầu nối giữa những lời cam kết và sự hiện thực hóa của chúng, và chính vì vậy, chúng trở thành một phần không thể tách rời của sứ mệnh doanh nghiệp.
4 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page