top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Tại sao phải Chuyển đổi số

Theo chúng tôi, việc chuyển đổi số bắt đầu từ những suy nghĩ đơn giản như sau:


Kinh doanh bắt nguồn từ việc phục vụ các yếu tố bên ngoài, cụ thể là xoay quanh khách hàng. Khi nhu cầu của khách hàng biến đổi, sản phẩm và dịch vụ cũng cần phải điều chỉnh tương ứng. Hiện nay, khách hàng mang theo những nhu cầu, nỗi sợ và ước muốn thông qua nền tảng trực tuyến, bởi việc sử dụng ứng dụng di động trên điện thoại đã trở thành xu hướng phổ biến. Vì vậy, chuyển đổi số là bước thiết yếu để đáp ứng những nhu cầu này

1 view0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page