top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Tài liệu quản trị rủi ro


Risk management
.pdf
Download PDF • 6.93MB

Risk _ ra soat hop dong
.xlsx
Download XLSX • 3.20MB

Download

37 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page