top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Tài liệu lập mô hình tài chính


Tai liệu Excel về mô hình theo tháng


20210905.Financial modeling 2021 theo từng tháng
.xlsx
Download XLSX • 878KB

Tài liệu lý thuyết liên quan


Các công thức tính các chỉ số tài chính
.docx
Download DOCX • 54KB

Download

83 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page