top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Tài liệu lập mô hình tài chính


Tai liệu Excel về mô hình theo tháng


20210905.Financial modeling 2021 theo từng tháng
.xlsx
Download XLSX • 878KB

Tài liệu lý thuyết liên quan


Các công thức tính các chỉ số tài chính
.docx
Download DOCX • 54KB

Download

83 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page