top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Tài chính dành cho nhà quản lý

Quản trị tài chính nhưng chỉ nói về khía cạnh của nhà quản trị.

Dẫu biết rằng ai cũng hiểu tiền mặt lại quan trọng nhất là lúc này, nhưng trong góc nhìn của nhà quản lý nó quan trọng như thế nào và hiểu nó bài bản ra sao?

Mỗi ngày 1 bài học nhỏ để chúng ta chuẩn bị cho ngày nền kinh tế mở cửa trở lại.


22 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page