top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Tài chính dành cho nhà quản lý

Quản trị tài chính nhưng chỉ nói về khía cạnh của nhà quản trị.

Dẫu biết rằng ai cũng hiểu tiền mặt lại quan trọng nhất là lúc này, nhưng trong góc nhìn của nhà quản lý nó quan trọng như thế nào và hiểu nó bài bản ra sao?

Mỗi ngày 1 bài học nhỏ để chúng ta chuẩn bị cho ngày nền kinh tế mở cửa trở lại.


22 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page