top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Tài chính cá nhân

Vẫn là những câu hỏi về tài chính cá nhân


Ta có những dự định lập gia đình, mua nhà, mua xe, có con


Vậy tiền đâu để làm những điều này?


Có khả thi hay không?


3. Vay mua chung cứ
.xlsx
Download XLSX • 4.80MB

2. BDS
.xlsx
Download XLSX • 3.55MB

1. Thẩm định dự án đầu tư _chung cư
.xlsx
Download XLSX • 507KB

Một file tình đơn giản hi vọng hữu ích

40 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page