top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

strategy staffing


Định biên nhân sự là gì?

Hiện nay, có rất nhiều khái niệm về định biên nhân sự. Hiểu một cách đơn giản, định biên là việc xác định một số lượng nhân viên với những phẩm chất cá nhân, tri thức cần thiết để đáp ứng những công việc cụ thể cho tương lai.

Nói cách khác, định biên là sự liên kết nguồn lực con người với những mục đích và mục tiêu chiến lược của tổ chức để hoàn thiện quá trình kinh doanh, phát triển văn hóa tổ chức để đổi mới, linh hoạt và tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Link download ví dụ excel

11 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page