top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

strategy staffing

https://drive.google.com/drive/folders/1pMbVH95VWjt022kYtJxFHT4u0NFsp2GR?usp=sharing


Định biên nhân sự là gì?

Hiện nay, có rất nhiều khái niệm về định biên nhân sự. Hiểu một cách đơn giản, định biên là việc xác định một số lượng nhân viên với những phẩm chất cá nhân, tri thức cần thiết để đáp ứng những công việc cụ thể cho tương lai.

Nói cách khác, định biên là sự liên kết nguồn lực con người với những mục đích và mục tiêu chiến lược của tổ chức để hoàn thiện quá trình kinh doanh, phát triển văn hóa tổ chức để đổi mới, linh hoạt và tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Link download ví dụ excel

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page