top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Steve Jobs

“Bạn không thể chỉ hỏi khách hàng xem họ muốn gì và rồi cố đem nó cho họ. Tới lúc bạn hoàn thiện nó,


5 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page