top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Risks for finance

Giải pháp tưởng chừng rất đơn giản


Winmart: Nâng % lãi gộp thông qua kiểm soát chuổi cung ứng tốt hơn

Apple : Nâng cao % lãi gộp thông qua chuyển đổi mạnh các sản phẩm dịch vụ có tính an toàn và Lãi gộp cao như - nghe nhạc - xem phim hoặc những sản phẩm phần cứng có giá trị bé để tăng số lượng giao dịch khách hàng thay vì Iphone


Tôi thích cách Timcook điều hành doanh nghiệp, chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu và đọc về nhà lãnh đạo thiên tài này.


Tôi đã xây dựng mô hình tài chính để phỏng đoán giá trị của Apple trong 5 năm tới và hoàn thiện kỹ năng lập mô hình tài chính cho đa dạng ngành nghề.


Về chúng tôi thấy rằng giải pháp: đôi khi rất đơn giản


Làm sao kích thích khách hàng mua hàng thông qua tăng số lượng giao dịch - Apple đã tạo ra đồng hồ - tai nghe - Ipda - Máy tính để không lệ thuộc vào Iphone

Sản phẩm nào có tỷ lệ lãi gộp cao và ổn định để khai thác chuỗi sinh thái này - Nghe nhạc - xem phim ... lãi gộp có khi lên tới 90%


Làm sao để giảm thiểu tổn kho - và giá vốn - hãy dự báo doanh thu thật chính xác.


19 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page